www.szpital-nisko.pl
Informuję, iż na terenie SPZZOZ w Nisku przy ul. T. Kościuszki 1 uruchomiony jest monitoring wizyjny obejmujący obszar parkingów, części zewnętrzne budynków i place nieruchomości. Celem monitoringu jest ochrona majątku zakładu i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie posesji.
Dyrektor SPZZOZ w NiskuKlauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, zwany dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sekretariat@szpital-nisko.pl lub telefonując pod numer: 15 841 67 01.
Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: iod@szpital-nisko.pl lub telefonując pod numer: 15 841 67 85.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie SPZZOZ w Nisku. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do Szpitala, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie Szpitala, wejścia do budynków, a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków Szpitala.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.