www.szpital-nisko.pl
25 października 2017 :: Informacja o projektach realizowanych z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych  świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych.

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawa dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych w powiecie niżańskim.

Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

Wartość projektu: 6 569 360,71 zł.
Dofinansowanie ze środków EFRR - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 5 356 712,83 zł.


Tytuł projektu: Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Budynku Administracyjnego  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku jak również oszczędność kosztów zakupu energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby budynku Administracyjnego oraz budynku Przychodni Specjalistycznej.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Wartość projektu: 2 011 482,11 zł.
Dofinansowanie ze środków EFRR - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 1 708 059,74 zł.