www.szpital-nisko.pl
29 września 2017 :: Informacja dla osób posiadających trudność w komunikowaniu się
1. W wydzielonych pomieszczeniach Izby Przyjęć i Przychodni Specjalistycznej zainstalowany jest internetowy system tłumacza języka migowego celem zapewnienia możliwości komunikowania się z pacjentami posiadającymi trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się.

2. Izba Przyjęć lub Rejestracja Przychodni Specjalistycznej organizuje sesję internetową on-line z tłumaczem języka migowego.

3. W sesji z tłumaczem języka migowego mogą uczestniczyć członkowie rodziny pacjenta i osoby udzielające świadczenia zdrowotnego.

4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną w trakcie sesji on-line podlega ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych.
 
5. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w uzgodnionym terminie zawiadamia się, poprzez kontakt SMS, pocztą elektroniczną lub faksem (jeśli osoba składająca Wniosek udzieliła takich informacji) wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej instrukcji.