www.szpital-nisko.pl
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Wymagane dokumenty podczas przyjęcia do Szpitala, w Poradni Specjalistycznej.

Każda osoba która korzysta z usług SPZZOZ w Nisku (podczas pobytu na oddziale, izbie przyjęć czy w poradniach specjalistycznych) powinna posiadać aktualny dowód ubezpieczenia w przypadku braku potwierdzenia  ubezpieczenia w systemie eWUŚ;

- DLA ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy;
- DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- DLA UBEZPIECZONYCH W KRUS - legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie;
- DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW - legitymacja emeryta/rencisty lub aktualny odcinek emerytury/renty;
- DLA BEZROBOTNYCH - aktualne zaświadczenie z urzędu pracy;
- DLA UBEZPIECZONYCH DOBROWOLNIE - umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki;
- DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UBEZPIECZONYCH - dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury/renty.
W przypadku członków rodziny - dzieci, które ukończyły 18 rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.
W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ i braku dokumentów potwierdzających ubezpieczenie osoba może złożyć na piśmie oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia, biorąc odpowiedzialność prawną za prawdziwość złożonego oświadczenia.


Sprzeciw pobraniu komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia.

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) stanowi, że pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.

W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może również wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy.
W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni.
Istnieją trzy formy wyrażania takiego sprzeciwu (art. 6 ustawy):
1. Poprzez wpis w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;
2. Poprzez pisemne oświadczenie zaopatrzone we własnoręczny podpis;
3. Poprzez ustne oświadczenie złożone w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzone.

Wszystkie wyżej wymienione formy zgłaszania sprzeciwu są równoważne i w każdym przypadku, przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów od osoby zmarłej lekarz lub osoba przez niego upoważniona:
1. Zasięgają informacji, czy nie został zgłoszony sprzeciw w formie sprzeciwu wpisanego w centralnym rejestrze;
2. Ustalają istnienie sprzeciwu wyrażonego w dwóch pozostałych formach, na podstawie dostępnych informacji lub dokumentów.
Centralny rejestr sprzeciwów prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4A, TEL. (+48) 022 622 88 78, FAX (+48) 022 627 07 49, www.poltransplant.org.pl
Wpis sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów następuje na podstawie zgłoszenia osoby, która wyraża sprzeciw na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów.
Zgłoszenie można składać osobiście w biurze „Poltransplantu” lub wysłać pocztą na adres „Poltransplantu” na formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej Poltransplantu.
Osoba, która zgłosiła swój sprzeciw, może w każdym czasie zdecydować o jego cofnięciu.