www.szpital-nisko.pl
 

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku


opracowana na podstawie ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora SPZZOZ w Nisku nr 11/2012 z dnia 14.12.2012 r.

Prawo do świadczeń zdrowotnych

 • pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

 • pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej)

 • pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia

 • w przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem

 • pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez uprawnione osoby w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym


Prawo do informacji

 • pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia

 • pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu

 • pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji o stanie zdrowia innym osobom

 • pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o stanie zdrowia, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego

 • pacjent ma prawo do uzyskania od pielęgniarki lub położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich

 • pacjent ma prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

 • pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta

 • pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot


Prawo do tajemnicy informacji

 • pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego

Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 • pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu odpowiednich informacji

 • pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza


Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 • pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, szczególnie w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych, prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności

 • pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień

 • przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska, przy czym osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta

 • osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na rodzaj świadczenia; obecność innych osób wymaga zgody pacjenta i osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego


Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 • pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego zdrowia

 • dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w przepisach prawa

 • zakład udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta

 • po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia

 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 • pacjent może wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa


Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 • pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami

 • pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami

 • pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu


Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

 • pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do opieki duszpasterskiej

 • w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia szpital jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania


Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 • pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie


____________________________________________________________________

Pacjent obowiązany jest do:

 • przestrzegania Karty praw i obowiązków pacjenta

 • przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych

 • przestrzegania zaleceń lekarskich i pielęgniarskich

 • okazywania szacunku personelowi i innym pacjentom

 • nieszkodzenia sobie i innym

 • szanowania przedmiotów, mebli i innego wyposażenia

 

Pacjent zostaje wypisany ze szpitala, jeżeli:

 • stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu

 • pacjent wyrazi taką wolę

 • pacjent w sposób rażący naruszy regulamin organizacyjny szpitala, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie zagrożenie dla jego życia lub zdrowia