www.szpital-nisko.pl
17 listopada 2009 :: 5 mln dotacji dla szpitalaW dniu 3 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej 38 wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyniosła 66 285 568,14 zł. 

Na 3 miejscu listy podstawowej znalazł się wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Wniosek pod nazwą "Poprawa dostępności deficytowych usług medycznych na obszarach wiejskich poprzez dostosowanie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku do obowiązujących wymogów prawnych – IV etap" uzyskał 106,38 punktów po łącznej ocenie merytorycznej i strategicznej. 

Niżański szpital wystąpił o dofinansowanie w wysokości 4.999.136,12 zł do projektu, którego całkowity koszt wynosi 20.556.310,11 zł.


Lista wniosków