www.szpital-nisko.pl
18 października 2011 :: Ogłoszenie o konkursie

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, ul. Kościuszki 1 ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych w pakietach:

1. Badania laboratoryjne
2. Badanie histopatologiczne i cytologiczne
3. Badania mikrobiologiczne
4. Podłoża do posiewów i wymazów
5. Badania densytometryczne
6. Rezonans magnetyczny
7. Badania diagnostyczne w kierunku prątka Kocha
8. Badania EEG
9. Krioterapia
10. Konsultacje specjalistyczne

Umowa o udzielanie świadczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.

Szczegółowe warunki i materiały dotyczące przedmiotu konkursu wraz z projektem umowy będą udostępniane oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Udzielającego Zamówienia (Administracja, pokój nr 16, tel. 015/ 8416714).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „konkurs” i określeniem na jakie świadczenia, w terminie do 16.11.2011 r. do godz. 14.00 na adres:

                      Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
                                          37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową dnia 21.11.2011 r.

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.


dokumenty do pobrania

warunki konkursu ofert   
oferta konkursowa    
oświadczenie o wpisach do rejestrów   
oświadczenie oferenta   
wzór umowy