www.szpital-nisko.pl
11 stycznia 2013 :: Konkurs na Dyrektora SPZZOZ w Nisku

W dniu 10 stycznia 2013 r. zostało opublikowane w gazecie Rzeczpospolita ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Nisku o następującej treści:


Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Niżańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

  Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

 Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZZOZ w Nisku niezbędne do przygotowania koncepcji pracy na stanowisku dyrektora SPZZOZ w Nisku kandydaci mogą uzyskać w godz. 8-1500 w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. 3 Maja 32 C, pok. 18, tel. 15 8412 700 wew. 220.

 I.  Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego.
 3. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.
 4. Kandydat na dyrektora nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 II.  Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza na temat zadań realizowanych przez SPZZOZ w Nisku.
 2. Wiedza na temat przepisów prawnych regulujących działalność podmiotów leczniczych.
 3. Wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi (znajomość ustawy o finansach publicznych).
 4. Umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku.
 5. Komunikatywność oraz kreatywność.
 6. Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

III.  Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora SPZZOZ.
 1. Przebieg pracy zawodowej.
 2. Aktualne zaświadczenie o niekaralności.
 3. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 4. Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora SPZZOZ w Nisku (do 4 stron formatu A4).
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora.

Ponad to kandydat może złożyć również:

 1. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
 2. Referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę kopie tych dokumentów. Na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Aplikację z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku” należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data wpływu do urzędu; aplikacje, które nie wpłyną do urzędu w określonym terminie nie będą rozpatrywane).

Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

Termin złożenia wymaganych dokumentów upływa w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.