www.szpital-nisko.pl
27 września 2013 :: Informacja o realizacji PSIMW dniu 17 sierpnia 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku a Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


pn. „Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nisku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej(PSIM)”

Cele szczegółowe projektu to:

Poprawa dostępu do informacji medycznej dla pacjentów SPZZOZ i obywateli Podkarpacia;
Poprawa jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów SPZZOZ;
Podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do usług dla obywateli;
Usprawnienie procesu zarządzania ochrona zdrowia na poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym;
Podniesienie jakości życia mieszkańców, dzięki poprawie dostępu do usług medycznych;
Zmniejszenie dystansu województwa w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów kraju i Unii Europejskiej;
Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych w ochronie zdrowia;
Stworzenie warunków informacyjnych umożliwiających podejmowanie w dłuższej perspektywie optymalnych decyzji w zakresie polityki zdrowotnej niezależnie od przyjętego modelu organizacyjnego opieki zdrowotnej oraz zasad jej finansowania;
Całkowita wartość projektu wynosi – 2 559 772,21 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi –
2 046 424,89 zł.

KALENDARIUM REALIZACJI PROJEKTU

24.05.2012r.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Nisku złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt.
„Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nisku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM”.

17.08.2012r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

03.10.2012r.
Ogłoszenie przetargu pn. „Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nisku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”.

15.11.2012r.
Podpisanie umowy z Wykonawcą – Firmą BMM Sp.z o.o. Z siedzibą w Rzeszowie ul. Przemysłowa 4

do 25.03.2013r.
Realizacja I etapu projektu pn. Przygotowanie infrastruktury sieciowej. W trakcie tego etapu wykonane zostały prace związane z dostosowaniem serwerowni, rozbudowa sieci (okablowanie), instalacja urządzeń pasywnych i aktywnych oraz serwerów.

15.05.2013r.
Realizacja II etapu projektu. W ramach tego etapu zostały zainstalowane, zestawy komputerowe, czytniki kodów paskowych, drukarki. Rozpoczęcie instalacji oprogramowania wraz z ich wdrażaniem.