www.szpital-nisko.pl
31 marca 2015 :: Ogłoszenie o konkursie
W dniu 30 marca 2015 r. zostało opublikowane w gazecie Rzeczpospolita ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Nisku o następującej treści:
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Niżańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZZOZ w Nisku niezbędne do przygotowania koncepcji pracy na stanowisku Dyrektora SPZZOZ w Nisku kandydaci mogą uzyskać w godz. 800-1500 w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. 3 Maja 32 C, pok. 18, tel. 15 8412 700 wew. 220.

I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego.
3. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.
4. Kandydat na dyrektora nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza na temat zadań realizowanych przez SPZZOZ w Nisku.
2. Wiedza na temat przepisów prawnych regulujących działalność podmiotów leczniczych.
3. Wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi (znajomość ustawy o finansach publicznych).
4. Umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku.
5. Komunikatywność oraz kreatywność.
6. Umiejętność organizowania pracy, motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
7. Doświadczenie w zakresie wprowadzania standardów i procedur medycznych.
8. Wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.
9. Znajomość języka obcego.

III. Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora SPZZOZ.
3. Opis przebiegu pracy zawodowej.
4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
5. Aktualne zaświadczenie o niekaralności.
6. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
7. Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora SPZZOZ w Nisku (do 4 stron formatu A4).
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pózn. zm.), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora.
9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 10. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Ponadto kandydat może złożyć również:
1. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
2. Referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę kopie tych dokumentów (potwierdzenie za zgodność powinno zawierać imię, nazwisko, miejscowość i datę potwierdzenia). Na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
Aplikację z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku” należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data wpływu do urzędu; aplikacje, które nie wpłyną do urzędu w określonym terminie nie będą rozpatrywane).

Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania (korespondencyjny) i numer telefonu kandydata.

Termin na złożenie wymaganych dokumentów upływa w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.