www.szpital-nisko.pl
3 sierpnia 2018 :: Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne:

- ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni kardiologicznej;
- na wykonywanie badań echokardiograficznych, Doppler Duplex, prób wysiłkowych, TILT, 24-godzinnego monitorowania zapisu EKG metodą Holtera w ramach poradni kardiologicznej w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom SPZZOZ w Nisku.


Do pobrania: