www.szpital-nisko.pl
15 czerwca 2016 :: Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - NABÓR CIĄGŁY

OGŁOSZENIE


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Nisku


na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne:

z zakresu neurologii w poradni neurologicznejDo pobrania:
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o niekaralności
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych