www.szpital-nisko.pl
29 września 2017 :: Konkurs ofert na udzielenie świadczeń
OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku


na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne:
w rodzaju udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć SPZZOZ w Nisku
w systemie całodobowym w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy.