www.szpital-nisko.pl
23 stycznia 2017 :: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Nisku
W dniu 23 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w GAZECIE WYBORCZEJ ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Nisku o następującej treści:

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Niżańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku,

ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego , 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZZOZ w Nisku niezbędne do przygotowania koncepcji pracy na stanowisku dyrektora SPZZOZ w Nisku kandydaci mogą uzyskać w godz. 8:00-15:00 w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. 3 Maja 32 C, pok. 18, tel. 15 8412 700 wew. 220.

I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego.
3. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.
4. Kandydat na dyrektora nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza na temat zadań realizowanych przez SPZZOZ w Nisku.
2. Wiedza na temat przepisów prawnych regulujących działalność podmiotów leczniczych.
3. Wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi (znajomość ustawy o finansach publicznych).
4. Umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku.
5. Komunikatywność oraz kreatywność.
6. Umiejętność organizowania pracy, motywowania pracowników, egzekwowania poleceń i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
7. Doświadczenie w zakresie wprowadzania standardów i procedur medycznych.
8. Wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.
9. Znajomość języka obcego.

III. Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora SPZZOZ.
3. Opis przebiegu pracy zawodowej.
4. Aktualne zaświadczenie o niekaralności.
5. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
6. Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora SPZZOZ w Nisku (do 4 stron formatu A4).
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora.
8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Ponad to kandydat może złożyć również:
1. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
2. Referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę kopie tych dokumentów (potwierdzenie za zgodność powinno zawierać imię, nazwisko, miejscowość i datę potwierdzenia). Na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów
Aplikację z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku" należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data wpływu do urzędu; aplikacje, które nie wpłyną do urzędu w określonym terminie nie będą rozpatrywane).
Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania (korespondencyjny) i numer telefonu kandydata.
Termin na złożenie wymaganych dokumentów upływa w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.