www.szpital-nisko.pl
18 kwietnia 2018 :: Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego
OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
z zakresu ratownictwa medycznego

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Oferta
Wzór umowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o niekaralności