www.szpital-nisko.pl
7 grudnia 2017 :: Konkurs ofert na udzielenie świadczeń
OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie wykonywania badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego wraz z opisem dla pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Nisku.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Oferta
Załącznik nr 2.
Załącznik nr 3.
Załącznik nr 4.
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty