www.szpital-nisko.pl
3 stycznia 2018 :: Przetarg na sprzedaż urządzeń do obróbki drewna

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI DREWNA

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku z siedzibą w Nisku przy ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż:

 

1.          Obrabiarka do drewna DSKB-2 (strugarko – grubościówka),

rok produkcji 1971, numer inwentarzowy PO/00780, minimalna cena: 2 000,00 zł.

 

2.          Wiertarka elektryczna do drewna LBSe-I (frezarka),

rok produkcji 1971, numer inwentarzowy PO/00783, minimalna cena: 1 500,00 zł.

 

Sprzedaż obejmuje również demontaż i transport urządzenia leżący po stronie Kupującego.

 

Urządzenia można oglądać w siedzibie Sprzedawcy - Warsztaty w terminie od dnia:

04.01.2018 r. do dnia 19.01.2018 r.

 

Termin realizacji: demontaż i transport urządzeń w uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

 

Pisemne oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego w Budynku Administracji - sekretariat pok. 12.

 

Termin składania ofert: do dnia 26.01.2018 r. do godz. 13:00.

 

Termin otwarcia ofert: dnia 26.01.2018 r. o godz. 13:30, siedziba Sprzedawcy, pok. nr 1.

 

Oferta winna zawierać dane Kupującego: nazwa (imię i nazwisko), siedziba (adres zamieszkania), NIP, REGON, wyciąg z KRS lub CEIDG (dotyczy prowadzących działalność gospodarczą), oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu i akceptowaniu jego warunków, zaoferowaną cenę nabycia urządzenia, termin realizacji (demontażu i odbioru), oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub że Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za brak zapoznania się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na sprzedaż urządzeń do obróbki drewna. NIE OTWIERAĆ PRZED 26.01.2018 r. godz. 13.30”.

 

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.

 

Sprzedawcy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę:

-        złożoną po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

-        która nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty Komisja powiadomi Kupującego niezwłocznie.

 

Umowa sprzedaży zostanie podpisana z wybranym oferentem w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Informacje dotyczące przetargu można również uzyskać telefonicznie, nr telefonu: (15) 8416 718.