www.szpital-nisko.pl
6 września 2018 :: IV Konferencja Ratownictwa Medycznego
Podczas naszego spotkania - IV Podkarpackiej Konferencji Ratownictwa Medycznego, która w tym roku odbyła się pod tytułem „Meandry ratownictwa - System to my!” zajęliśmy się szeroką gamą problemów, dotyczących naszej codziennej pracy. Tematyka Konferencji obejmowała kliniczne zagadnienia medycyny ratunkowej, takie jak:
- SEPSA - q SOFA w pomocy przedszpitalnej;
- Pacjent z urazem czaszkowo mózgowym. Wytyczne postępowania Brain Trauma Fundation 2017 a nasze realia;
- Udar mózgu - dobre praktyki oraz zasady leczenia w ośrodkach udarowych w woj. Podkarpackim;
- Hipotermia - rozpoznanie, zagrożenia i postępowanie ratownicze.
Oprócz zagadnień klinicznych poruszyliśmy problematykę komunikacji oraz postępowania z pacjentem, u którego zachodzi konieczność zastosowania metod przymusu bezpośredniego. Kolejnym ważnym elementem było omówienie zmian do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego jakie planowane są na najbliższe miesiące. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej Konferencji – gdzie można znaleźć pełny program www.pkrm-ulanow.pl Znacząco na poziom merytoryczny IVPKRM wpłynęło nawiązanie współpracy z Katedrą Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Centrum Komunikacji Klinicznej z Bydgoszczy.
Prelegentami naszej konferencji byli między innymi:
- Dr n. med. Marek Wojtaszek Podkarpacki konsultant ds. medycyny ratunkowej Zakład Ratownictwa Medycznego, Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Katedra Ratownictwa Medycznego, UR;
- Dr n. o zdr. Dorota Ozga Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Katedra Ratownictwa Medycznego, UR;
- Dr hab. n med. Bogumiła Wołoszczuk - Gębicka prof. UR, Zakład Intensywnej Terapii i Toksykologii Klinicznej, Katedra Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski.

W Konferencji wzięło udział 87 osób, z czego większość, bo aż 73 jest czynnymi zawodowo Ratownikami Medycznymi. Celem naszego przedsięwzięcia było i jest zwiększenie poziomu wiedzy medycznej uczestników, oraz wymiana doświadczeń pomiędzy członkami zespołów ratownictwa medycznego, a co za tym idzie podniesienie standardów postępowania w ratownictwie, doskonalenie umiejętności prowadzenia i koordynowania akcji ratowniczych oraz współpracy pomiędzy jednostkami Systemu. Mamy nadzieję, iż wypracowane podczas konferencji schematy współpracy pomiędzy jednostkami systemu przyniosą wymierne efekty dla mieszkańców woj. Podkarpackiego. Jednocześnie ufamy, iż udało się nam stworzyć okazję do integracji środowiska służb ratowniczych.