www.szpital-nisko.pl
1 października 2018 :: SPZZOZ w Nisku otrzymał dofinansowanie na termomodernizację energetyczną budynków.
Projekt SPZZOZ w Nisku złożony w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków-budynki ochrony zdrowia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Budynku Administracyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, został wybrany decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach EFRR. Całkowita wartość projektu wynosi 2011482,11 zł a dofinansowanie z EFRR wynosi 1708059,74 zł.