www.szpital-nisko.pl
9 marca 2016 :: Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - Odz. Wewnętrzny.
OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Niskuna podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne:
z zakresu Chorób Wewnętrznych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w oddziale wewnętrznym