www.szpital-nisko.pl
29 października 2018 :: Konkurs ofert na udzielenie świadczeń.
OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
jako Udzielający zamówienia

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz.160)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
numer 2/2019
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 
- ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE

(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1, w zakresie:
I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Pediatrycznym,
II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Pediatrycznym wraz z kierowaniem,
III. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i w Poradni Ginekologiczno-Położniczej,
IV. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i w Poradni Ginekologiczno-Położniczej wraz z kierowaniem,
V. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Neonatologicznym i w Poradni Neonatologicznej,
VI. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Neonatologicznym i w Poradni Neonatologicznej wraz z kierowaniem,
VII. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
VIII. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z kierowaniem.