www.szpital-nisko.pl
6 listopada 2018 :: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu badań diagnostycznych:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
jako Udzielający zamówienia
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2016 r., poz.1638)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu:
badań diagnostycznych; rezonans magnetyczny wraz z opisem
dla pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Nisku