www.szpital-nisko.pl
21 grudnia 2006 :: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć

Dyrektor

 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Nisku ul. Kościuszki 1

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej

ogłasza konkurs na

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć SPZZOZ w Nisku w systemie całodobowym
w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy


Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2007 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01.02.2007 r.

Kandydaci powinni posiadać:
1) prawo wykonywania zawodu
2) zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej
3) wpis do ewidencji działalności gospodarczej
4) wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku gdy ofertę składa zoz
5) umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielonego zamówienia.


Oferty należy składać do 10 stycznia 2007 roku na adres SPZZOZ ul. Kościuszki 1, 37–400 Nisko
z adnotacją na kopercie "Konkurs na świadczenia zdrowotne w Izbie Przyjęć".

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie SPZZOZ w Nisku w dniu 18 stycznia 2007 roku o godzinie 10:00. Formularz oferty można otrzymać w siedzibie SPZZOZ w Nisku lub pobrać tutaj.


Zamawiający zastrzega prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Skargi i protesty będą rozstrzygane zgodnie z § 16-17 Rozporządzenia MZiOS z 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.