www.szpital-nisko.pl
9 listopada 2018 :: Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
jako Udzielający zamówienia
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2016 r., poz.1638)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu:
konsultacji psychologicznych dla pacjentów hospitalizowanych
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku