www.szpital-nisko.pl
8 stycznia 2019 :: Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
jako Udzielający zamówienia
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz.160)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
numer  7/2019
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 
- ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE
(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie).


Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, 37-400 Nisko ul. Kościuszki 1 w zakresie :

I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,


II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Izbie Przyjęć.