www.szpital-nisko.pl
25 marca 2019 :: Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
jako Udzielający zamówienia
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.160)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
numer 15/2019

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
- ZAKRES CZYNNOŚCI: PIELĘGNIARSKIE
(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, CPV 85141200-1 Usługi pielęgniarskie).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, 37-400 Nisko ul. Kościuszki 1, w zakresie:

Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki/pielęgniarzy
w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych
w SPZZOZ w Nisku.