www.szpital-nisko.pl
1 kwietnia 2019 :: Uroczyste oddanie nowoczesnego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Nisku.
W dniu 28 marca 2019 roku, w budynku Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, odbyło się uroczyste oddanie do eksploatacji aparatury medycznej, zakupionej przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa, w ramach realizacji dwóch zadań: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nisku oraz Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku w celu poprawy standardów świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Niżańskiego.W uroczystości uczestniczyli w imieniu podmiotu tworzącego: Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wicestarosta Adam Mach i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również: Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Senator RP Janina Sagatowska, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar i Z-ca Dyrektora SPZZOZ w Nisku Stanisław Grzybowski. Ponadto obecni byli pracownicy Szpitala, przedstawiciele lokalnych mediów oraz pozostali zaproszeni goście, reprezentujący Radę Powiatu Niżańskiego oraz Radę Społeczną SPZZOZ w Nisku. Poświęcenia nowego sprzętu dokonał ks. Kazimierz Hara Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa w Nisku.
Środki pozyskane z budżetu Państwa, wraz z wkładem własnym Powiatu Niżańskiego, przeznaczone zostały na realizację dwóch zadań polegających na zakupie dla SPZZOZ w Nisku nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, dzięki któremu usprawnione zostaną obecne standardy udzielania świadczeń zdrowotnych w Powiecie Niżańskim.
W ramach pierwszego zadania nabyto 2 aparaty USG dla oddziału ginekologiczno-położniczego, dedykowane do diagnostyki. Pierwszy aparat cyfrowy z głowicami: objętościową 4D i endowaginalną do diagnostyki położniczej, za kwotę 287,5 tys. zł, zaś drugi aparat cyfrowy do diagnostyki ginekologicznej z głowicami: endowaginalną, conwec i liniową, za kwotę 125 tys. zł. Oba aparaty wyposażone są w wideoprinter. Koszt sprzętu w ramach tego zadania wyniósł łącznie 412,5 tys. zł, z czego 330 tys. zł pochodziło ze środków budżetu Państwa – rezerwy budżetu Wojewody Podkarpackiego, 72,5 tys. zł – z budżetu Powiatu Niżańskiego oraz 10 tys. zł – ze środków własnych SPZZOZ w Nisku.
W ramach drugiego zadania zakupiono: zestaw endoskopowy, na potrzeby Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku oraz zestawy kompletów łóżek dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala. W składzie zestawu endoskopowego znalazły się przede wszystkim 2 wideogastroskopy diagnostyczno-zabiegowe HDTV, oraz 2 videokolonoskopy diagnostyczno-zabiegowe HDTV. Zakup tego sprzętu był wymagany z uwagi na techniczne zużycie jednego z wcześniej używanych zestawów endoskopowych, zakupionego w 2005 roku, oraz brakiem możliwości naprawy gastroskopu, wchodzącego w skład tego aparatu. Dla prawidłowego funkcjonowania Pracowni, przy obecnej liczbie wykonywanych badań – ponad 1600 rocznie, potrzebne były 2 zestawy nowoczesnych i w pełni sprawnych endoskopów. Zakup zestawu wyniósł 665.999,28 zł. Środki w ramach realizacji drugiego zadania przeznaczono także na zakup 30 sztuk zestawów kompletów łóżek dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Wydatkowanie na to środków było niezbędne z uwagi na zużycie techniczne i eksploatacyjne części łóżek dotychczas używanych, pozbawionych, ze względu na uszkodzenia nieodwracalne, podstawowych funkcji do pielęgnacji pacjenta i jego bezpieczeństwa. Koszt kompletów wyniósł 349.959,53 zł. Łączna wartość drugiego zadania wyniosła ponad 1 mln zł, z czego 790 tys. zł to środki z rezerwy ogólnej budżetu Państwa, 216 tys. zł pochodzi z budżetu Powiatu Niżańskiego, natomiast 10 tys. zł to środki własne SPZZOZ w Nisku.
- Zakup sprzętu to wielki sukces dokonany w 2018 roku, w ramach realizacji dwóch ważnych dla nas zadań, mających na celu poprawę standardów świadczeń zdrowotnych dla pacjentów niżańskiego Szpitala. Zarząd Powiatu Niżańskiego w realizację tych działań włożył dużo zaangażowania i pracy. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i pomocy merytorycznej wielu osób, a w szczególności Pani Wojewody Ewy Leniart, Pana Posła Rafała Webera oraz Pani Senator Janiny Sagatowskiej, którzy swoim aktywnym udziałem pokazali, że niżańska lecznica jest dla nich ważnym elementem zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w północnej części województwa podkarpackiego. Szczególne słowa uznania i gratulacje należą się także Panu Dyrektorowi Romanowi Ryznarowi, który przeprowadził całą procedurę nabycia sprzętu w sposób sprawny i terminowy. Wierzę, że ta doskonała współpraca z osobami uczestniczącymi w realizacji tych dwóch zadań, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić, będzie powodem do zasłużonego zadowolenia oraz kolejnych sukcesów w dziedzinie podnoszenia poziomu ochrony zdrowia w Powiecie Niżańskim na najbliższe lata – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.