www.szpital-nisko.pl
24 kwietnia 2019 :: 100 lat PCK
Rok 2019 jest rokiem 100-lecia PCK. Polski Czerwony Krzyż (PCK) to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, oraz rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.
Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zostało powołane w dniu 18 stycznia 1919 rok na naradzie wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Zebranie konstytucyjne odbyło się 27 kwietnia 2919 roku na którym przyjęto Statut i wybrano pierwszy Zarząd.
Obecną nazwę Polski Czerwony Krzyż (PCK) nosi od września 1927 r. zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RP z 1 września 1927 roku (Dz. U. z 1927 r. Nr.79 poz. 688 z późn. zm.)
Znakiem Polskiego Czerwonego Krzyża jest równoramienny krzyż koloru czerwonego na białym tle występujący w połączeniu z nazwą „Polski Czerwony Krzyż”.
W swoim działaniu PCK kieruje się 7 zasadami:
- humanitaryzmu,
- dobrowolności,
- bezstronności,
- jedności,
- neutralności,
- niezależności,
- powszechności.

Jesteśmy dumni z faktu, iż nasz Szpital nosi nazwę Polskiego Czerwonego Krzyża. W roku Jubileuszu, swoją pracą dla dobra pacjentów pragniemy, w sposób szczególny, przyczyniać się do rozpowszechniania idei PCK i sławienia jego imienia.


* -opracowano na podstawie materiałów z Wikipedia