www.szpital-nisko.pl
30 kwietnia 2019 :: Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
jako Udzielający zamówienia
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.160)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
numer 18/2019

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
- ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE
(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, 37-400 Nisko ul. Kościuszki 1, w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dotyczących wykonywania znieczuleń do zabiegów w zakresie:

- Artroskopii barku i kolana;
- Artroskopii barku, kolana, biodra z rekonstrukcją lub poprawą stabilności;
- Endoprotezoplastyki (biodra, kolana, barku);
- Endoprotezoplastyki i rekonstrukcji stawów ręki.