www.szpital-nisko.pl
25 czerwca 2019 :: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów i urządzeń.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku z siedzibą w Nisku przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 37-400 Nisko ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następujących pojazdów i urządzeń:
1. Samochód karetka typu FORD TRANSIT nr inwentarzowy 000158, nr rej. RNI 90FM, rok produkcji 2006 - minimalna cena 20 000 zł,
2. Samochód dostawczy LUBLIN nr inwentarzowy 000154, nr rej. RNI G802, rok produkcji 2001 - minimalna cena 2000 zł,
3. Sprężarka ze zbiornikiem typu AB40-380-400, wydajność 40 m3/h moc 7.5 KW, nadciśnienie 10 bar, rok produkcji 2011 - cena minimalna 5000 zł,
4. Sprężarka ze zbiornikiem typu AB40-380-400, wydajność 40 m3/h moc 7.5 KW, nadciśnienie 10 bar, rok produkcji 2011 - cena minimalna 5000 zł,
5. Wywoływarka automatyczna do zdjęć RTG - typu procesor 102, rok produkcji 2005, nr inwentarzowy 000231 - cena minimalna 700 zł,
6. Wywoływarka automatyczna do zdjęć RTG - typu procesor 102, rok produkcji 2005 nr inwentarzowy 000264 - cena minimalna 700 zł,
7. Wywoływarka do zdjęć RTG typu MIN-R do mammografii, rok produkcji 2005 nr inwentarzowy 000266 - cena minimalna 500 zł.
Sprzedaż obejmuje również demontaż i transport urządzenia leżący po stronie Kupującego.
Urządzenia i pojazdy można obejrzeć w siedzibie Sprzedawcy w terminach od dnia 01.07.2019 do dnia 12.07.2019 r.
Termin realizacji- demontaż urządzenia w uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
Termin składania pisemnych ofert: do dnia 19.07.2019 r. do godz. 13:00.
Termin otwarcia ofert: dnia 19.07.2019 r. o godz. 13:30 pok. nr 1 w budynku administracji.
Oferta winna zawierać: Dane oferenta: nazwa (imię, nazwisko), siedziba (adres zamieszkania), NIP, REGON i wyciąg z KRS (dla prowadzących działalność gospodarczą), oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu i akceptowaniu jego warunków, rodzaj pojazdu lub urządzenia, zaoferowaną cenę nabycia, termin realizacji (odbioru i demontażu), oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub iż oferent ponosi pełną odpowiedzialność za brak zaznajomienia się ze stanem przedmiotu przetargu.
Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego przetarg Budynek Administracji - sekretariat pok. nr 12.
Oferty winny być w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż pojazdów i urządzeń - nie otwierać przed datą otwarcia ofert”.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę.
Sprzedawcy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Komisja przetargowa odrzuci ofertę:
- złożoną po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.
- która nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty Komisja powiadomi oferenta niezwłocznie.
Umowa sprzedaży zostanie podpisana z wybranym oferentem w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe dane dotyczące postępowania, można uzyskać również pod nr tel.: 15 841 67 18.