www.szpital-nisko.pl
12 listopada 2019 :: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku z siedzibą w Nisku przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 37-400 Nisko ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż pojazdu:
Samochód karetka typu FORD TRANSIT nr inwentarzowy 000158, nr rej. RNI 90FM, rok produkcji 2006 - minimalna cena 12 000 zł brutto.

Pojazd można obejrzeć w siedzibie Sprzedawcy w terminach od 14.11.2019 do 22.11.2019 r.
Termin realizacji zakupu - w uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
Termin składania pisemnych ofert: do 26.11.2019 do godz. 13:00.
Termin otwarcia ofert: dnia 26.11.2019 o godz. 13:30 pok. Nr 1 Budynek Administracji.
Oferta winna zawierać: Dane oferenta: nazwa (imię, nazwisko), siedziba (adres zamieszkania), NIP, REGON i wyciąg z KRS (dla prowadzących działalność gospodarczą), oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu i akceptowaniu jego warunków, rodzaj pojazdu lub urządzenia, zaoferowaną cenę nabycia, termin realizacji (odbioru), oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub iż oferent ponosi pełną odpowiedzialność za brak zaznajomienia się ze stanem przedmiotu przetargu.
Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego przetarg Budynek Administracji - sekretariat pok. nr 12.
Oferty winny być w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na sprzedaż pojazdu - nie otwierać przed datą otwarcia ofert”.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę.
Sprzedawcy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Komisja przetargowa odrzuci ofertę:
- złożoną po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
- która nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty Komisja powiadomi oferenta niezwłocznie.
Umowa sprzedaży zostanie podpisana z wybranym oferentem w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe dane dotyczące postępowania, można uzyskać również pod telefonem nr 15 841 67 79 lub 15 841 67 01.