www.szpital-nisko.pl
18 listopada 2019 :: Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku z siedzibą w Nisku przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 37-400 Nisko ogłasza przetarg pisemny na wynajem pomieszczenia celem prowadzenia działalności gospodarczej (sklepu spożywczo-przemysłowego):
- powierzchnia użytkowa 12.5 m2 znajdująca się w budynku Szpitala przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 37-400 Nisko.
Wynajmujący oświadcza, że na podstawie Uchwały Nr XXI/104/2000 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 7 listopada 200 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego przysługuje mu prawo dysponowania lokalem użytkowym położonym w Nisku przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 o powierzchni użytkowej 12.5 m². Okres wynajmu od 01.01.2020 do 30.12.2023 roku. Minimalna stawka czynszu, zgodnie z Uchwałą nr 26/2018 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego i powiatowych osób prawnych wynosi -58,52 zł/m2
Najemca zobowiązany będzie, oprócz opłaty za wynajem powierzchni, do opłacenia co miesiąc, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, kosztów eksploatacyjnych:
- wywóz nieczystości stałych - 30,00 zł
- ogrzewanie pomieszczeń - 50,00 zł.
Do powyższych opłat naliczony będzie należny podatek VAT.
Najemca nie może czynić w lokalu zmian ani wykorzystywać go w sposób niezgodny z przeznaczeniem bez pisemnej zgody Wynajmującego.
Najemca w czasie trwania umowy zobowiązany jest do:
1. Dokonania, na koszt własny, remontu i adaptacji pomieszczenia w zakresie uzgodnionym z Wynajmującym.
2. Utrzymania wynajmowanego pomieszczenia w należytym stanie technicznym, sanitarnym i zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dokonywania we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu oraz bieżących napraw i remontów.
4. Do obowiązków Najemcy należą w szczególności: bieżące naprawy instalacji elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, CO, podłóg, drzwi, okien oraz malowanie użytkowanych pomieszczeń.
5. Jeżeli w czasie trwania umowy zajdzie potrzeba dokonania napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest zawiadomić go niezwłocznie. W razie niedopełnienia tego obowiązku najemca ponosi odpowiedzialność za powstałą stąd szkodę.
Przedmiot wynajmu można obejrzeć w siedzibie SPZZOZ w Nisku w terminach od dnia 19.11.2019 do dnia 29.11.2019 r.
Termin składania pisemnych ofert: do dnia 06.12.2019 do godz. 13:00. Decyduje data wpływ oferty do SPZZOZ w Nisku.
Termin otwarcia ofert: dnia 06.12.2019 o godz. 13:30 pok. nr 1 w Budynku Administracyjnym.
Oferta winna zawierać: Dane oferenta: nazwa (imię , nazwisko), siedziba (adres zamieszkania), NIP, REGON i wyciąg z KRS (dla prowadzących działalność gospodarczą), oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu i akceptowaniu jego warunków, przedmiot oferty (wynajem powierzchni pod prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego), zaoferowaną miesięczną cenę czynszu netto nie mniejszą niż minimalna, termin realizacji, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub iż oferent ponosi pełną odpowiedzialność za brak zaznajomienia się ze stanem przedmiotu przetargu.
Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego przetarg Budynek Administracji - sekretariat pok. 12 lub drogą pocztową na adres: SPZZOZ w Nisku, ul. T. Kościuszki 1, 37-400 Nisko.
Oferty winny być w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na wynajem powierzchni pod sklep spożywczo-przemysłowy - nie otwierać przed datą otwarcia ofert”.
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę.
Wynajmującemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Komisja przetargowa odrzuci ofertę:
- złożoną po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
- która nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty Komisja powiadomi oferenta niezwłocznie.
Umowa sprzedaży zostanie podpisana z wybranym oferentem w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Szczegółowe dane dotyczące postępowania, można uzyskać również pod telefonem nr 15 841 67 01.