www.szpital-nisko.pl
19 listopada 2019 :: Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
jako Udzielający zamówienia
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.160)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
numer 29/2019

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
- ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE
(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla SPZZOZ w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1, w zakresie:
I. Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w poradni kardiologicznej i/lub wykonywanie badań echokardiograficznych, Doppler Duplex, prób wysiłkowych, TILT, 24-godzinnego monitorowania zapisu ekg metodą Holtera  w ramach poradni kardiologicznej w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom SPZZOZ w Nisku.
II. Ortopedii i traumatologii narządów ruchu w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej.
III. Gastroenterologii w poradni gastroenterologicznej i wykonywania badań endoskopowych.
IV. Urologii w poradni urologicznej.
V. Świadczenia usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Pracowni Diagnostyki Obrazowej, w Pracowni Tomografii Komputerowej i w Pracowni USG - wykonywanie i opisywanie badań.


Wzór umowy