www.szpital-nisko.pl
21 listopada 2019 :: Nowy sprzęt i aparatura medyczna dla SPZZOZ w Nisku.
W dniu 19 listopada 2019 r. w Warszawie, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz, podpisali umowę z Ministrem Sprawiedliwości, którego reprezentowała Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Przy podpisaniu umowy obecny był Poseł na Sejm RP Marcin Warchoł i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn.
W ramach umowy Powiat Niżański zrealizuje zadanie w postaci zakupu następującego sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Nisku: aparat do znieczulenia, respirator stacjonarny, dwadzieścia materacy przeciwodleżynowych, dziesięć łóżek rehabilitacyjnych oraz dwa wózki do transportu pacjentów.
Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna zostanie przekazany dla SPZZOZ w Nisku na wykonanie jednego z głównych celów Funduszu Sprawiedliwości, tj. pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym.
Zakup sprzętu umożliwi ratowanie życia ofiar wypadków, zwłaszcza komunikacyjnych poprzez wsparcie podtrzymywania funkcji życiowych pacjentów, wspomoże rehabilitację pacjentów po leczeniu urazów, w szczególności poprawi się szybkość transportu pacjentów w ramach bloku operacyjnego oraz z oddziałów szpitalnych do pracowni diagnostycznych. Szybka i skuteczna pomoc poszkodowanym, zmniejszy negatywne skutki popełnionych przestępstw, a przede wszystkim umożliwi ratowanie życia i zdrowia poszkodowanym.
Planowany całkowity koszt zadania wyniesie 505 tys. zł, z czego 1 % stanowi wkład własny Powiatu Niżańskiego, a pozostała część to środki pozyskane z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.