www.szpital-nisko.pl
3 lutego 2020 :: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej.
Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku,
ul. Tadeusza Kościuszki 1, 37-400 Nisko

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
I. Wymagane kwalifikacje kandydata:
1) prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
3) posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
4) co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
III. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem;
2) komunikatywność oraz kreatywność;
3) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w szpitalnictwie;
IV. Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem ujęte w pkt I ppkt 1) i 2);
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz dodatkowe wymagania konkursowe wobec kandydatów;
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
6) oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej w SP ZZOZ w Nisku.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis kandydata na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.
V. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
2. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i spięte.
VI. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów.
1. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście (sekretariat Dyrektora SPZZOZ w Nisku - pok. Nr. 12 budynku administracyjnego lub pocztą w zamkniętych kopertach na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku ul. Tadeusza Kościuszki 1 37-400 Nisko.
Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku”.
3. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 28 luty 2020 roku do godz. 14:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Szpitala.
VII. Informacja dot. udostępnienia materiałów.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZZOZ w Nisku udostępnione są do wglądu w siedzibie: 37-400 Nisko ul. T. Kościuszki 1 pok. Nr. 15.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.
2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: SP ZZOZ w Nisku, ul. T. Kościuszki 1, 37-400 Nisko.
3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora SP ZZOZ w Nisku.
4. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili warunki formalne będą poinformowani drogą pisemną oraz telefonicznie.
7. Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.szpital-nisko.pl.
8. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zaproszeni na posiedzenie Komisji zobowiązani są do posiadania oryginałów dokumentów przedstawionych we wcześniejszym etapie postępowania konkursowego do ewentualnego okazania na wniosek członków Komisji.
9. O wynikach przeprowadzonego postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.