www.szpital-nisko.pl
9 grudnia 2019 :: Zakończenie realizacji projektu termomodernizacji budynków SPZZOZ w Nisku.
SPZZOZ w Nisku zakończył realizację projektu w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków-budynki ochrony zdrowia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Budynku Administracyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
Wykonano termomodernizację budynku Administracyjnego i budynku Przychodni Specjalistycznej w Nisku.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 667 200,45 zł w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 1 584 880,98 zł, wkład UE w wysokości 1 347 148,79 zł i środki własne w wysokości 320 051,66 zł.