www.szpital-nisko.pl
7 lutego 2020 :: Sprzęt medyczny dla SPZZOZ w Nisku oddany do użytku.
W dniu 5 lutego 2020 roku w budynku Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku odbyło się uroczyste oddanie do eksploatacji aparatury medycznej, zakupionej przy znacznym współfinansowaniu ze środków pochodzących z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na zadanie: „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.
W uroczystości wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Powiat Niżański reprezentowali m.in.: Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wicestarosta, Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Nisku Adam Mach oraz Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn. Obecni byli także: Dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Błasiak, lekarze kierujący oddziałami, pielęgniarki, pracownicy SPZZOZ w Nisku oraz pozostali zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe, Radę Powiatu Niżańskiego i Radę Społeczną SPZZOZ w Nisku oraz przedstawiciele lokalnych mediów Uroczystego poświęcenia nowego sprzętu dokonał ks. Franciszek Grela.
W ramach realizacji zadania Powiat Niżański dokonał zakupu, w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, sprzętu i aparatury medycznej w postaci:
- aparatu do znieczulenia – zakup tego urządzenia znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pacjentów, również po wypadkach komunikacyjnych. Umożliwi większe wykorzystanie sal operacyjnych. Aparat jest kompatybilny z użytkowaną obecnie na bloku operacyjnym aparaturą anestezjologiczną;
- respiratora stacjonarnego – zakup umożliwi ratowanie życia ofiar wypadków komunikacyjnych poprzez wsparcie podtrzymywania funkcji życiowych pacjentów na Oddziale Intensywnej Terapii;
- 21 materacy przeciwodleżynowych – zakup pozwoli przeciwdziałać powstawaniu odleżyn u pacjentów wymagających długich hospitalizacji, poprawiając tym samym stan kliniczny pacjenta oraz jego komfort;
- 10 łóżek rehabilitacyjnych – zakup kompletów łóżek, pozwoli znacznie skrócić proces rehabilitacji pacjentów po leczeniu urazów;
- 2 wózków do transportu pacjenta – co wpłynie na sprawniejszy, bezpieczniejszy transport pacjentów w ramach bloku operacyjnego oraz z oddziałów szpitalnych do pracowni diagnostycznych.
Całkowita wartość zadania wyniosła 506.125,50 zł, z czego ze środków Funduszu Sprawiedliwości pochodziła kwota 499.950 zł, zaś pozostałą kwotę w wysokości 6.175,50 zł wydatkowano z budżetu Powiatu Niżańskiego, jako wkład własny.